Ofte stillede spørgsmål og svar

Her kan du finde svar på de mest generelle forhold omkring kvarterets veje og kloaker.

Hvis du har yderligere spørgsmål, som ikke er besvaret herunder, er du velkommen til at kontakte Allan Timmermann, der er ansvarlig for Vej og Kloak på mobil 22 34 72 80 eller ved at sende en email.


Hvilke veje får ny asfalt?
Se oversigtskortet der er udsendt sammen med informationsbrevet her.

Hvem er kontaktpersoner?
Der er herunder en række kontaktpersoner for hver vejstrækning, som vil stå for den overordnede koordinering og dialog med bestyrelsen ift. en eventuel fortovsrenovering på de respektive vejstrækninger.

Bemærk venligst at det er grundejerne selv, der skal vælge en evt. renovering af kantsten og fortov - grundejerforeningen er kun ansvarlig for selve vejstykket og asfalteringen heraf.

- Solsortevej: Anders Øland, Solsortevej 2A

- Duevej:??? (hvem melder sig? Kontakt venligst Allan Timmermann fra bestyrelsen)

- Fasanvej:??? (hvem melder sig? Kontakt venligst Allan Timmermann fra bestyrelsen)

- Drosselvej: Tage Nielsen, Fasanvej 9

- Falkevej: Inge Holm, Falkevej 8

- Tornskadevej: Allan Timmermann, Tornskadevej 46B

- Nattergalevej: Thomas Mikkelsen, Nattergalevej 6 


Hvilke vejstrækninger er berørt af Aarhus Vands kloakrenovering?
Hele Drosselvej, den østre del af Duevej (op til Svalevej), den østre del af Solsortevej (op til Fasanvej) og hele Nattergalevej (dette kan dog blive ændret - følg med her på hjemmesiden).

Kommer der ny asfalt på alle de opgravede vejstrækninger?
På Drosselvej og den del af Duevej og Solsortevej som opgraves, er vi nået til enighed med Aarhus vand om, at Aarhus Vand genetablere den opgravede del af vejen. Derudover påfører de et nyt slidlag i hele vejens bredde om 1-2 år, når den opgravede del af vejen har "sat sig".

Hele Nattergalevej reetableres omkostningsfrit for den enkelte grundejer, idet Aarhus Fjernvarme har nedgravet en ny fjernvarmeledning i vejen.

Skal vi have spildevandsseparering?
Der laves spildevandplaner for 4 år ad gangen hos Aarhus Vand, og der er ikke planlagt spildevandsseparering i vores område inden for denne tidsperiode.

Der bliver derfor ikke krav om separering inden for de næste 4 år og formentlig ikke inden for de næste 10-20 år (ifølge Aarhus Vand). Men vi kan ikke udstede nogen garantier, da det er forsyningsselskabet og politikerne, der træffer beslutninger herom.

Hvorfor hæves vejen 2-3 cm de steder, hvor den reetableres?
I forbindelse med kloakrenoveringen opgraves der ikke i hele vejens bredde. Efter endt arbejde reetableres vejen op til nuværende vejniveau de steder, hvor den har været gravet op. Efter 1-2 år påfører Aarhus vand et nyt slidlag i hele vejens bredde. Dette slidlag er 2-3 cm tykt, hvilket medfører, at vejen hæves 2-3 cm i forhold til nuværende niveau.

Hvorfor bør jeg hæve mine kant-brosten, når vejen hæves?
Når vejen hæves, vil brostenene mange steder komme til at ligge under vejens niveau, hvilket vil medføre, at regnvand vil løbe ind på grus-fortovet og evt. de omkringliggende grunde. Rent vejteknisk ville det være en fordel, hvis der blev etableret rigtige kantsten (enten beton eller granit), idet brosten ikke kan slutte tæt til asfalten og dermed øger risikoen for frostsprængninger af asfalten, da vand kan trænge ind under.

Hvorfor skal jeg selv hæve/udskifte kant-brostenene?
Grundejerforeningen er kun ansvarlig for vedligeholdelse af vejen, mens det er den enkelte grundejer, som er ansvarlig for fortovet og de tilhørende kantsten. Bestyrelsen opfordrer de enkelte grundejere på de berørte vejstrækninger til at gå sammen og aftale, hvilken løsning de ønsker. Bestyrelsen vil selvfølgelig gerne bistå med råd, vejledning osv.

Kan jeg blive tvunget til at hæve/udskifte kant-brostenene?
Hvis vores entreprenør vurderer, at der ikke kan etableres en ordentlig asfaltløsning på grund af manglende eller for dårlige kantsten og grundejeren nægter at bringe forholdet i orden, kan der i sidste ende blive tale om et vejsyn, hvor kommunens tekniske eksperter så vurderer sagen. Det kan så betyde, at grundejeren bliver pålagt af kommunen, at gennemføre en renovering af sine kantsten. Alle omkostninger i den forbindelse pålægges grundejeren. 

Er der andre eksterne projekter i udsigt, som vil medføre opgravning af vores veje?
Fjernvarmen vil formentlig nedgrave en ny ledning i Nattergalevej samtidig med kloakrenoveringen, mens yderligere renovering af fjernvarmenettet i vores område formentlig vil foregå i 2014 (forholdsvist usikkert). Det formodes dog, at det hovedsageligt er i de veje, som ligger i nord/syd-retning, hvorfor det ikke burde betyde opgravning af de ny-renoverede veje.

Hvad gøres de steder, hvor ny-renoveret (og 2-3 cm højere) vej møder ikke-renoveret vej?
Da der kun er en højdeforskel på 2-3 cm laves en glidende overgang ned til niveau. På længere sigt får vi forhåbentlig renoveret alle vores veje, hvilket vil bringe alle veje på niveau igen.

Planlægger grundejerforeningen en renovering af de resterende veje?
Vi vil tage kontakt til Fjernvarmen og høre, hvilket veje de planlægger at opgrave. Forhåbentlig kan en god aftale indgås med Fjernvarmen om en fuld renovering på disse vejstrækninger. En debat om mulighederne for renovering af de resterende veje vil blive introduceret på generalforsamlingen i 2013, da det formentlig vil kræve en midlertidig kontingent-forhøjelse at gennemføre større vejrenoveringsprojekter.