Seneste nyt om vej og kloak

Her kan du følge med i de seneste aktiviteter ift. veje, kloaker og snerydning i kvarteret.

Find også ofte stillede spørgsmål og svar ift. vej og kloak eller få overblikket på de seneste års renoveringsaktiviteter som grundejerforeningen har gennemført.
------------------------------------------------------------------------------------------

09. maj 2019
Her er tidsplanen for arbejdet med at forny fjernvarme ledninger i kvarteret i 2019:

Vagtelvej: 13/5-12/7

Ørnevej: 5/8-23/8

Drosselvej: 26/8-13/9

Fasanvej: 16/9-18/10

Svalevej: 15/10-15/11

Tornskadevej: 18/11-20/12

Arbejdet bliver udført af Munck Forsyningsledninger. De uddeler et brev til de berørte grundejere inden arbejdet påbegyndes.

11. april 2019
Svar fra kommunen som opfølgning på de mange kommentarer omkring vejbump m.v. på den nordlige del af Fuglesangs Allé:

Mange tak for den fremsendte feedback. Det er meget nyttig læsning for os.

Jeg konkluderer, ligesom I gør, at der overvejende er stor tilfredshed med løsningen. Portoverkørslen ved Fuglebakkevej har jeg også fået et par andre henvendelser på, så jeg har aftalt med entreprenøren, at vi tager ud og kigger på den efter påske. Forhåbentlig kan vi løse det ved at lave rampen lidt bredere, så vi ikke skal til at pille belægningen op igen.

Jeg kan også lige fortælle, at vi ved afleveringsforretningen ikke var helt tilfredse med den hævede flade ved Falkevej. Den er blevet for høj, hvilket ikke gør så meget rent trafikalt, men det har givet nogle asfaltopspring ved kantstenene, som man kan snuble over og som kan betyde at der samler sig store vandpytter i våde perioder. Vi har derfor bedt asfaltentreprenøren om at lave den om. Vi vil tilstræbe at lave den sådan, at den føles lige så "slem" som den nuværende, men med pænere afslutninger ved kanterne. Det kan dog være, at den kommer til at føles lidt blødere end før. Jeg tror alligevel, at bumpene nok skal sørge for at holde den generelle hastighed nede.

Til de, som synes at bumpene "bumper" meget, kan jeg kun sige: Ja, det gør de. Vi har i projektet valgt at bruge cirkelbump, der som navnet siger er cirkelformede, og ikke modificerede cirkelbump, som man bruger mange andre steder. De modificerede bump har en lille modsatrettet runding ved starten og slutningen af bumpet, og de føles derfor ikke nær så skrappe at køre over. Her ville vi gerne have den maksimalt mulige effekt indenfor de godkendte løsninger til 30 km/t, og det er det, man kan mærke på Fuglesangs Allé.

Tak igen for de indsendte kommentarer. Jeg håber, at der fortsat vil være tilfredshed i kvarteret, og at I mærker en positiv forskel. 

Med venlig hilsen

Lise Guldager Hoppe
Ingeniør

TEKNIK OG MILJØ
Vejanlæg & Bydesign

03. juni 2028
På Blåmejsevej er grundejerne gået sammen om at indhente et fælles tilbud på renovering af fortove og kantsten for at gøre klar til asfaltering af vejen i efteråret 2018.

01. marts 2018
Arbejdet med at etablere supercykelstien på Møllevangs Allé er påbegyndt og indebærer ligeledes, at den nederste del af Fuglebakkevej også renoveres og får tilført fartdæmpende heller i midten af vejen. Læs mere her.

15. februar 2018
Der er etableret hajtænder i krydset ved Fuglebakkevej og Fuglesangs Allé.

15. marts 2017
Kommunen har påbegyndt renovering af fortove og senere kommer turen også til asfalten på Fuglebakkevej. Der er ligeledes foretaget endnu en trafikmåling ift. hastighed og antal gennemkørende biler, og vi vil følge op på virkningen af de nyetablerede fartbump, når vejen er færdigrenoveret. Så får lidt flere erfaringer med, hvordan trafikanterne på vejen agerer, og vil på den baggrund fortsætte dialogen med kommunen.  
 

01. marts 2017
Hermed opfølgning på et par relevante spørgsmål angående genetablering af veje ifm. gravearbejde:

Følgende gør sig gældende:
1. 
Vi har fra bestyrelsens side en aftale med AffaldVarme om at gennemgå de berørte veje, når de er færdige med genetableringen. Her vil vi påpege eventuelle fejl og mangler på vejstykkerne.
2. 
Bemærk at den asfalt der er pålagt de opgravede områder skal "sætte" sig et års tid - herefter skrælles et par cm af asfalten i en fast bredde og det endelige slidlag (asfalt i en anden kvalitet) påføres. Det betyder også at det første asfaltlag er såkaldt "fyld-asfalt" af en grov kvalitet og påført uden en speciel stor hensyntagen til samlinger osv. Med andre ord ser det lidt "sjusket" ud, mens det endelig lag gerne skulle se bedre ud.
 
På de veje, hvor der endnu ikke er renoveret, får vi et "tilskud" fra Affaldvarme til det endelige asfaltlag i stedet for at de ligger det endelige slidlag oven på de opgravede områder. Herved får vi etableret et nyt slidlag i hele vejens bredde, hvoraf AffaldVarme så betaler en del som følge af deres genetableringsforpligtelse. 
3. 
Alle henvendelser angående asfaltering og genopretning af kantsten, opkørsler, fortove m.v. påfalder den enkelte grundejer. Det er derfor rigtig fint at I på vejen kontakter AffaldVarme og forholder dem for jeres kommentarer ift. genetableringen.
 


15. november 2016

Status på vejrenoveringen i kvarteret er som følger (opdateres løbende):

Blåmejsevej - sydlige del: Mangler, forventet 2017-2018
Blåmejsevej - nordlige del: Mangler, forventet 2017-2018
Drosselvej:  Renoveret
Duevej - nederste del: Renoveret
Duevej - øverste del: Renoveret
Falkevej: Renoveret
Fasanvej sydlige del: Mangler
Fasanvej midt: Renoveret
Fasanvej nordlige del: Mangler
Fuglebakkevej: Mangler (offentlig vej)
Fuglesangs Allé - sydlige del: Renoveret (offentlig vej)
Fuglesangs Allé - nordlige del: Renoveret (offentlig vej)
Høgevej: Renoveret (offentlig vej)
Nattergalevej: Renoveret
Solsortevej - nederste del: Renoveret
Solsortevej - øverste del: Renoveret
Svalevej: Mangler
Tornskadevej - sydlige del: Renoveret
Tornskadevej - nordlige del: Mangler, forventet 2020
Uglevej: Renoveret
Vagtelvej: Mangler
Ørnevej: Mangler
 

15. juni 2016
Vi må desværre konstatere, at trods en tæt dialog med de forskellige forsyningsselskaber, så sker der stadig opgravninger både i den "gamle" og den "nye" asfalt. Det er desværre næsten umuligt at undgå, da forsyningsselskaberne skifter i deres prioritering af projekter. Endvidere kan der jo altid ske brud eller lækager, som vil medføre en opgravning uanset om der lige er påført ny asfalt på vejen.
 

1. november 2015
Så er der lagt ny asfalt på de udvalgte veje. Såfremt du har kommentarer eller klager ift. entreprenørens arbejde, hører vi gerne fra dig.
 

30. september 2015
Nu starter asfalteringen. Det betyder at der de kommende uger vil være afspærret for trafik og parkering på en del af vejene i kvarteret, og vi beder derfor alle om at holde øje med skiltningen og undgå at blokere for asfaltarbejdet.

Den foreløbige tidsplan er som følger:

Uge 40 sprøjtning af ukrudt
- Vi er i princippet ikke meget for at bruge ukrudtsmiddel, men vores rådgivere har anbefalet at få sprøjtet ukrudtet, for at sikre at det ikke vokser igennem den nye asfalt. Det er derfor blevet gjort de steder, hvor det er fundet nødvendigt.

Uge 41-44 hævning af kloakriste og dæksler
- Inden asfalteringen skal kloakriste og dæksler hæves til det rette niveau. 

Uge 42-44 asfaltering
- Vejene rettes op med fyldasfalt inden det endelige slidlag påføres. Herefter bliver opkørsler m.v. genetableret/tilpasset.


15. juli 2015
Der har været godt gang i renoveringsarbejdet med optagning af gamle brostensbånd, etablering af nye kantsten og visse steder også udskiftning af fortovsfliser. Den sydlige del af kvarteret har været hurtige så lige nu er det primært i den nordlige del af kvarteret, der er aktivitet ved de veje, der skal asfalteresi efteråret.

Såfremt der stadig er grundejere på de udvalgte renoveringsveje, som mangler at foretage en renovering er det nu sidste udkald. Bestyrelsen har udsendt (endnu) et informationsbrev og vil efterfølgende lade kommunens tekniske vurderingsfolk indkalde de berørte grundejere til et vejsyn. Udfaldet af et sådant vejsyn er ikke givet på forhånd, men bestyrelsens foreløbige dialog med kommunen, understøtter vores tidligere anbefalinger om at de nedslidte kantstene skal udskiftes og at fortovsfliser evt. skal udskiftes i samme ombæring. Kommunen kan vælge at pålægge de respektive grundejere at udføre dette arbejde, eller alternativt får kommunen arbejdet udført af egne entreprenører og sender efterfølgende regningen til grundejeren på vejstykket. Bestyrelsen håber derfor at man i samlet flok vil følge de gode eksempler fra de andre vejstykker, hvor grundejerne i fællesskab har indhentet tilbud og fået renoveret deres kantsten, fortove osv.

20. maj 2015
Aarhus Vand og Per Aarsleff er nu færdig med at strømpe kloakerne i kvarteret. Der vil være endelig færdigmelding af projektet den 21.05.2015 kl. 08:30.

Allan og Tove fra bestyrelsen vil sammen med Louise Buhl fra Aarsleff tage en gennemgang af de berørte veje, for at sikre at eventuelle skader på veje bliver udbedret.

Kantsten og fortov.
Hvis I mener, at der i forbindelse med strømpning af kloakerne er påført skader på jeres kantsten eller fortov, er det den enkelte grundejer, der selv skal tage kontakt til Aarsleff, med henblik på udbedring af eventuelle skader.

Kontaktperson hos Per Aarsleff er Louise Buhl Holst Thernøe, der kan kontaktes på mail eller tlf. (lhj@aarsleff.com / 87 44 24 37).

Såfremt der er spørgsmål til ovenstående kan Tove eller Allan fra bestyrelsen kontaktes (Tove Thomassen: adm.fuglebakkenaarhus @gmail.com / 86 78 61 11 - Allan Timmermann: allantimmermann@yahoo.dk / 22 34 72 80). 

8. april 2015
"40.000 kr. pr. grundejer". Læs om et eksempel på hvad der kan ske, såfremt kommunen skulle bestemme over vores veje og fortove, og en god anledning til selv at få renoveret sit fortov så man undgår et vejsyn med kommunens tekniske folk: 25 husstande skal betale en mio. kr. for ny asfalt, nyt fortov og nye kantsten

25. marts 2015
Det er nu muligt at læse referatet fra generalforsamlingen, hvor vej- samt fortovs/kantstensrenoveringer blev diskuteret. 

5. februar 2015
På årets generalforsamling blev det kommende vejprojekt samt grundejernes kantsten- og fortovsrenoveringer diskuteret. Et fyldigt referet udsendes snart, men du kan finde baggrundsmateriale m.v. i det tidligere udsendte INFORMATIONSBREV  samt i materialet til generalforsamlingen.

Det er vigtigt at påpege, at deadlinen for at renovere kantstene primært er gældende for de veje, der er planlagt til renovering i år. Men vi opfordrer alle grundejere til at få kigget med kritiske øjne på deres kantstene og fortov ift. at vurdere, om visse dele trænger til en renovering. Der er flere steder i kvarteret, hvor det kan være svært eller decideret farligt at være fodgænger pga. skæve fliser, revnede kantstene m.v. og grundejerforeningen minder om, at man som grundejer også kan risikere at få en forsikringsag på halsen, såfremt der sker personskade som følge af en faldulykke på fortovet.

Den yderste konsekvens kan blive et vejsyn, hvor kommunen indkalder den enkelte grundejer og eventuelt udsteder et påbud om at gennemføre en renovering af eksempelvis kantsten og/eller fortov.

20. januar 2015
Aarhus Vand renoverer i den kommende tid flere kloaker og brønde i området. Alle berørte grundejere har modtaget et informationsbrev direkte fra Aarhus Vand, som også kan ses her

01. december 2014
I den sydlige del af kvarteret er en række grundejere gået sammen om at få genetableret deres kantsten. Det er blevet et flot resultat, som samtidig sikrer, at der kan påføres et nyt og stærkt lag asfalt, uden at regnvand fra vejbanen løber ind på fortove og videre mod hus og have.

Samtidig medfører en fast og stærk kantsten, at asfaltlaget lukker tæt i siderne af vejen, og derved minimeres risikoen for frostspræninger, så vejen holder længere. Det betyder færre udgifter til vejvedligehold og ligeledes en bedre vej, som både er mere komfortabel at køre på og nemmere at rydde sne på.

07. juli 2014

I uge 28 lappes de akutte huller i vejene rundt om i kvarteret. De er markeret med blå spraymaling, og der kommer asfalt på torsdag og fredag, så undgå venligst at parkere oven på de opmærkede områder på vejene.

29. juni 2014
Informationsbrev omkring de forestående vejrenoveringer og asfaltarbejder bliver omdelt til samtlige grundejere og kan ligeledes ses her: INFORMATIONSBREV 

I forbindelse med vores fredags-arrangement den 12. september vil der også være tid til at mødes til en uformel snak omkring de forskellige vejløsninger og mulighed for at stille spørgsmål.

15. marts 2014
På generalforsamlingen blev det besluttet at få udarbejdet en detaljeret plan for hver enkel vejstrækning ift. hvilken type renovering der er teknisk og økonomisk mulig. Grundejerforeningen har nedsat et udvalg som arbejder med sagen og vil komme med et oplæg. Herefter vil vi indkalde til et dialogmøde og vi vil meget gerne have en frivillig kontaktperson fra hver vej som kan stå for videreformidlingen og evt. koordinering af projeker med udskiftning af kantstene og/eller fliser på de respektive vejstrækninger.

Såfremt du gerne vil være med som kontaktperson bedes du sende os en mail på fuglebakkenaarhus@gmail.com eller ved at kontakte Allan Timmermann fra bestyrelsen for yderligere information.

5. november 2013

Fjernvarmen er så småt ved at være færdige med udskiftningen af fjernvarmerør og vil i løbet af uge 45 gøre klar til asfaltering af vejen. Det sker ved at kantstene rettes op og de sidste opgravninger tildækkes. Torsdag og fredag bliver vejen rettet af og vi opfordrer derfor alle grundejere til at undgå parkering på vejen.

I løbet af uge 46 påføres der asfalt. DanJord har lovet at informere beboerne omkring asfalteringen så biler ikke bliver parkeret på vejen. Efter 1 - 2 år har asfalten og vejen sat sig og der påføres et øverste slidlag i hele vejens bredde og længde.

Såfremt der er klager eller indsigelser ifm. udskiftningen af fjernvarmerør og gravearbejdet bedes grundejerne rette henvendelse direkte til DanJord.
 

12. maj 2013
Så graves der igen på Nattergalevej. AffaldVarme er endelig gået i gang med renoveringen af fjernvarmeledningen og der vil i den forbindelse være begrænset adgang med biler til den sydlige del af Nattergalevej. Beboerne opfordres derfor til at parkere på de tilstødende veje for at give plads til de store arbejdsmaskiner, der skal køre på Nattergalevej mens renoveringsarbejdet pågår.
 

15. maj 2013
Der er påført støvbinder på Nattergalevej for at reducere støvgener fra grusvejen. Såfremt det bliver nødvendigt vil AffaldVarme gentage dette i løbet af sommerperioden. 
 

12. maj 2013
FJERNVARME:
AffaldVarme er i fuld gang med renoveringen af fjernvarmeledningen i den søndre halvdel af Tornskadevej og fortsætter derfra lidt mod øst af Falkevej. Efter sommerferien påbegyndes renoveringen i Nattergalevej. De berørt grundejere får løbende besked fra AffaldVarme - men for de berørt grundejere kan det oplyses, at fjernvarmeledningen skal renoveres helt frem til tilslutningen med mindre der for nyligt er indlagt nyt fjernvarme på parcellen. Det involverer således en opgravning på den enkelte grundejers grund, men sker uden omkostninger for den enkelte grundejer. 

Det er AffaldVarmes ledninger både i vejareal og i private arealer helt ind til hovedhaner i huset. Det er derfor også AffaldVarme der bekoster udskiftning af både hovedledning og stikledninger helt ind til hovedhanerne.

Der reetableres til samme niveau og stand som inden opstart af arbejdet, og hver enkelt husejer bliver kontaktet med henblik på få aftalt forløbet af stikledningsarbejdet.

KLOAK:
Aarhus Vand har nu afsluttet deres kloakrenovering i området og Nattergalevej er reetableret dog uden asfaltbelægning. Vores aftale med Aarhus Vand og Fjernvarmen var oprindeligt, at Aarhus Vand kun skulle grave ca. 3 meter i østre side af Nattergalevej, hvilket de så skulle asfaltere midt i maj efter de havde afsluttet deres arbejde. Efter sommerferien skulle Aarhus Fjernvarme nedlægge ny fjernvarmeledning i den vestre side af Nattergalevej og derefter reetablere den del af vejen. Men pga. asfaltens beskedne tykkelse og Per Aarsleffs store maskiner, var der ikke megen asfalt tilbage efter renoveringen af kloakkerne. Per Aarsleff så sig derfor nødsaget til at fjerne asfalten i fuld bredde. Fjernvarmen ønskede ikke, at Aarhus Vand reetablerede asfalten på vejen før, at de var færdige med fjernevarmen, idet Fjernvarmen ellers skulle opgrave helt nylagt asfalt efter sommerferien. Fjernvarmerenoveringen påbegyndes i Nattergalevej umiddelbart efter sommerferien og asfalteringen vil derefter foregå i etaper efterhånden som de arbejder sig fremad. Arbejdet med fjernvarmen i Nattergalevej forventes endeligt afsluttet i oktober.

Bestyrelsens holdning har været, at dette ikke var i overensstemmelse med den oprindelige aftale og til gene for beboerne i området, at Nattergalevej skulle fremstå som grusvej henover sommeren. Som kompensation for dette har Fjernvarmen accepteret at stå for vedligeholdelsen af grusvejen samt påføre støvbinder på vejen efter behov. Endvidere har vi indgået en aftale om, at der påføres nyt slidlag på Nattergalevej i fuld længde og bredde - også de steder, hvor fjernvarmen ikke har gravet. Ligeledes er det aftalt, at fjernvarmen betaler for fuldt slidlag på den del af Falkevej, der ligger øst for Tornskadevej samt i fuld bredde på halvdelen af den del af Tornskadevej, der ligger syd for Falkevej. Den anden halvdel af Tornskadevej syd for Falkevej betaler Fjernvarmen for slidlag i tre meters bredde.

Denne aftale er indgået som en anderkendelse af de gener det medfører beboerne i området, at Nattergalevej kommer til at fremstå som grusvej henover sommeren, samt med udgangspunkt i de besparelser, som Fjernvarmen opnår ved at undgå at skulle opgrave ny asfalt og reetablere dette igen.

Planen er således, at der påføres fuldt slidlag på hele Nattergalevej, Falkevej samt søndre halvdel af Nattergalevej formentlig i første halvdel af 2015, for hvilket grundejerforeningen kun skal afholde en lille del af udgiften (svarende til ca. 1/6 af søndre halvdel af Tornskadevej og ca. 2/3 af Falkevej).

Bestyrelsen arbejder med ideer til at etablere beplantning for enden af de nord/syd-gående veje i kvarteret. Et pilotprojekt forsøges udført på Nattergalevej og den søndre ende af Tornskadevej, idet disse er gravet op på nuværende tidspunkt. Vi vil meget gerne have input og hjælp til at udføre dette arbejde fra interesserede grundejere.
 

21. februar 2013
I forbindelse med arbejdet i kvarteret forventer Per Aarsleff at lukke ind- og udkørsel via Drosselvej i 2 dage i næste uge, fra mandag d. 24. til og med tirsdag d. 25., således at de kan få retableret indkørslen med asfalt og brosten. Dette betyder, at der kun vil være ind- og udkørsel via Duevej. 

Når de er færdige ved Drosselvej rykker de videre til Duevej og retablerer denne indkørsel, hvorfor Duevej forventes lukket fra onsdag d. 26. til og med torsdag d. 27., hvor der så kun er ind- og udkørsel via Drosselvej.  

Ellers kan det oplyses, at projektet følger tidsplanen og forventer opstart i Fuglebakkevej ved Nattergalevej fra d. 04-03-2013, hvorefter de fortsætter nordpå i Nattergalevej.
 

30. januar 2013 
I forbindelse med arbejderne i Duevej og Solsortevej, vil der kun være mulighed for udkørsel fra grundejerforeningens område via Drosselvej i perioden fra d. 5/2-2013 indtil og med d. 11/2-2013.

Per Aarsleff der er ansvarlig for vejrenoveringen, omdeler infoskrivelser til beboerne på Duevej og Solsortevej og der arbejdes efter følgende datoer:

- Der arbejdes på Duevej til og med mandag d. 11/2-2013, hvor der bliver udlagt asfalt.

- Arbejdet på Solsortevej påbegyndes d. 5/2-2013 og det forventes, at dette er afsluttet og asfalteret den 11/3-2013.  
 

29. januar 2013
Aarhus Vands arbejde i den sydlige del af kvarteret forløber i det store hele efter den tidligere fremlagte plan. De forventer at være færdige med Duevej og Solsortevej i løbet af februar måned, hvorefter de påbegynder arbejdet fra den søndre ende af Nattergalevej omkring den 4. marts.

Både Aarhus Vand og Aarhus Fjernvarme skal grave i Nattergalevej og de skal begge starte ude i Fuglebakkevejen, hvilket de gør sammen for at undgå at spærre Fuglebakkevejen mere end højst nødvendigt. Derefter fortsætter Aarhus Vand op gennem Nattergalevej til omkring Nattergalevej 37. Dette arbejde udføres i den østre side af vejen. Imens arbejdet står på, vil Nattergalevej blive åbnet i den ende, som de arbejder i. Det betyder med andre ord, at når de f.eks. arbejder syd for Falkevej, så vil Nattergalevej være åben i søndre ende ud til Fuglebakkevejen, således at beboerne i kvarteret stadig kan komme ind til deres huse. Dette arbejde forventes at forløbe frem til omkring midt maj, hvorefter denne del af vejen bliver fuldt asfalteret igen.

For at undgå at spærre kvarteret i sommerferieperioden med maskiner osv., påbegynder Fjernvarmen nok ikke deres renovering i Nattergalevej før efter sommerferien. Denne renovering kommer til at forløbe tilsvarende, blot i den vestre side af vejen og stort set helt til den nordre ende af Nattergalevej. Fjernvarmen flyttes altså fra fortovet og ud i vejen. Der vil derfor kun foregå minimal opgravning af fortovet de steder, hvor fjernvarmen og kloakkerne skal kobles på de enkelte matrikler. Samlet set vil det nok berøre 2-3 kantsten med tilsvarende fliser pr. grundejer. Beboerne på den vestre side af Nattergalevej bør derfor overveje, hvorvidt de ønsker at bruge lejligheden til at få renoveret den resterende del af fortovet for egen regning.

Aarhus Fjernvarme skal ligeledes renovere i den søndre ende af Tornskadevej (formentlig op til Falkevej) samt ud for Falkevej 3, 5 og 7. Dette arbejde forsøges udført i løbet af foråret, men idet dette ikke er færdigprojekteret endnu, er tidsplanen forbundet med nogen usikkerhed.

13. november 2012
Renoveringen på Drosselvej er påbegyndt og forventes afsluttet inden nytår (hvis vejret forbliver godt). For at skåne kvarterets veje, køres alt materiale baglæns ud ad Drosselvej, hvilket medfører, at der formentlig først etableres asfalt på Drosselvej, når de er færdige med hele vejen. De har lovet at planere den påførte stabilgrus, således at beboerne på Drosselvej kan køre til deres huse imens. Renoveringen i den sydlige del af Fuglsangsalle forventes ligeledes færdig til nytår.

Vi er nået til enighed med Aarhus Vand om, at de dele af Duevej og Solsortevej, som opgraves, også får påført et nyt slidlag i hele vejens bredde. Det skal dog bemærkes, at det kun er den østre del af Duevej (op til Svalevej) og den østre del af Solsortevej (op til Fasanvej), som opgraves. Arbejdet på disse veje påbegyndes i det nye år. Renoveringen af Duevej forventes udført i løbet af januar, mens renoveringen af Solsortevej forhåbentlig udføres i løbet af februar.

På nuværende tidspunkt er planen, at hele Nattergalevej opgraves. Dette forventes udført i marts og april 2013. Disse tidspunkter er behæftet med en del usikkerhed, hvor især vejret kan spille en afgørende rolle.

Bemærk at der ikke bliver krav om spildevandsseparering på nuværende tidspunkt, se flere eksempler på ofte stillede spørgsmål under "Spørgsmål og svar".
 

30. november 2012:
Kloakrenoveringen i den sydlige del af Fuglsangs Alle (fra Viborgvej til Fuglebakkevej) nærmer sig sin afslutningen. Derefter påbegyndes renoveringen af kloakken i Drosselvej; forventet starttidspunkt 5. november 2012. Arbejdet i Drosselvej bliver forhåbentlig afsluttet inden nytår.

Det omtalte arbejde udføres af Aarhus Vand for deres regning. Aftalen mellem Aarhus Vand og Grundejerforeningen er, at Aarhus Vand efter endt opgravning af Drosselvej reetablerer den del af asfalten, som de har opgravet, med et 5 cm tykt asfaltlag. Når dette asfaltlag har sat sig efter 1-2 år, vil de derefter forestå påføring af 2 cm slidlag i hele vejens bredde.

Omkring 1. januar 2012 fortsætter kloakrenoveringen i den østre del af Duevej (op til Svalevej) samt på hele Solsortevej.

Renoveringen i den nordlige del af kvarteret er endnu ikke færdigprojekteret, men det forventes, at hele Nattergalevej vil blive opgravet samt den søndre del af Blåmejsevej. (Følg med her på siden for løbende opdateringer).

Hele renoveringsprojektet forventes færdig i vores kvarter i løbet af 2013.

13. oktober 2012:
Information angående kloakarbejdet i kvarteret udsendt. Læs informationsbrevet her.

2. oktober 2012:
Vejrenovering udført, dog er kun yderst nødvendige reparationer foretaget på de veje, som forventes opgravet af Aarhus Vand i løbet af det næste års tid.

15. september 2012:
Kloak nær Falkevej 2 skiftet.

23. juni 2012:
Vejene i den nordlige del af kvarteret er i dag blevet fejet.

16. maj 2012:
Kloak på Vagtelvej er skiftet.