Husk at klippe hæk og beskære træer

1. august 2021

Vi får til tider henvendelser fra grundejere rundt om i kvarteret, som spørger til matrikelkort, fordi de bekymrer sig om en carport, hæk eller træer m.v. overholder skellinjerne.

I bestyrelsen har vi ikke noget ønske om at bruge en masse tid og kræfter på at agere lokal vagthund ift. kommunens regler. Men omvendt ønsker vi også at sikre ens vilkår for alle. Derfor vil vi gerne opfordre til, at man som grundejer sørger for at beskære hække og anden grøn beplantning, så det følger skellinjer og sikrer ordentlig plads på fortove og ikke hindrer udsynet for trafikanter.

Men der er desværre fortsat nogle steder i kvarteret, hvor enten hække, træer eller anden form for beplantning ikke overholder kommunens retningslinjer.

Det betyder bl.a., at det kan være svært for gående at passere på fortovet, skraldebiler og lastbiler m.v. kører mod grene, som rager ud på kørebanen. Det samme gælder ift. bebyggelse, som også skal overholde de af kommunen fastsatte afstandskrav.

Derfor vil vi meget gerne opfrodre til, at alle grundejere (gerne i fællesskab med naboerne) får kigget kritisk på bevoksningen og beskærer hvor det er nødvendigt. Det kan evt. være en fordel at tjekke matrikelkort, for at se de præcise optegninger af skel og grund.

I løbet af sensommeren tager vi en rundtur i kvarteret og såfremt der er kritiske overskridelser, vil vi rette henvendelse til de respektive grundejere og evt. indkalde til et efterfølgende vejsyn/hegnssyn med kommunen, såfremt der ikke findes en mindelig løsning.

Kom os gerne i forkøbet og læs mere om reglerne for småhusbyggeri  eller se mere i vejledningen nederst på siden. Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os eller rette henvendelse til Aarhus Kommune.

 

Se endvidere reglerne for Aarhus Kommune herunder:

I henhold til Lov om offentlige veje, Lov om private fællesveje og Hegnsloven gøres du opmærksom på, at det påhviler dig som grundejer at renholde fortovet ud for ejendommen og at holde hække og anden beplantning inden for ejendommens skel mod vejen.

Der kan fx være tale om:

• Fjernelse af ukrudt fra fortovsarealet

• Klipning af beplantning, der rager ud over vejarealet

• Klipning af hæk/ beplantning, der rager ud over fortovs-/ vejarealet

• Beplantning ved skiltning og vejbelysning

 

Beskæring af hæk og beplantning

Af hensyn til den frie passage på fortov og langs veje skal hække og anden beplantning være klippet ind i flugt med skel mod vej eller sti og således, at grenene ikke dækker for gadelys og vejskilte. Grundejere ved vejkryds skal være særligt opmærksomme på beplantning på hjørner, som eventuelt skal beskæres i forhold til oversigtsdeklarationen. Udhængende grene skal studses eller beplantningen skal holdes opstammet, således at der holdes en fri højde over vejen på mindst 4,50 meter - over fortove og rabatter dog 2,50 m.

Lovbekendtgørelse nr. 1537 af 21. december 2010, Lov om private fællesveje, § 61

På private fællesveje må træer og anden beplantning kun plantes med vejmyndighedens samtykke. Når vejens istandsættelse eller hensynet til færdslen gør det nødvendigt, kan vejmyndigheden kræve træer og anden beplantning på eller over disse veje fjernet, nedskåret, opstammel eller studset.

Hvis vejbestyrelsens krav ikke efterkommes inden for en fastsat frist, kan vejbestyrelsen lade arbejdet udføre ved sin foranstaltning på ejerens bekostning. Med hensyn til fordeling af udgifterne mellem grundejerne ved en af myndighederne krævet fjernelse af træer og anden beplantning og med hensyn til kommunens udførelse af arbejdet under reglerne i §§ 57- 62 tilsvarende anvendelse.

Lovbekendtgørelse nr. 1520 af 12. december 2014, Lov om offentlige veje, § 87 stk. 1 og 2

Vejbestyrelsen kan kræve træer og anden beplantning på, over og i vejareal fjernet, nedskåret, opstammet eller studset. Det samme gælder træer og anden beplantning ved vejareal, når vejens istandsættelse eller hensyn til færdslen gør det nødvendigt. Hvis vejbestyrelsens krav ikke efterkommes inden for en fastsat frist, kan vejbestyrelsen lade arbejdet udføre ved sin foranstaltning på ejerens bekostning.