Vedtægter

§1   Foreningens navn er "Grundejerforeningen Fuglebakken", og foreningens adresse er den til enhver tid værende formands.

§2   Foreningens formål er at varetage grundejernes interesser på Fuglebakken, herunder at virke for, at de private veje og rendestensbrønde vedligeholdes.

Foreningen skal således sørge for, at der efter behov udføres det arbejde, der er nødvendigt for at nå dette mål.

§3   Enhver grundejer på Fuglebakken kan optages som medlem af foreningen.

§4   Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og opkræves helårligt.

Kontingentet består af et grundbeløb, der dækker medlemskab af grundejerforeningen og et beløb til vedligeholdelse af veje og rendestensbrønde, samt snerydning af veje.

Opbygges en formue i foreningen, skal det af regnskabet fremgå, hvilken del af formuen, der hidrører fra de indbetalte beløb til vedligeholdelse af veje og rendestensbrønde samt snerydning, og hvilken del af formuen, der hidrører fra grundbeløbet. Formue, der vedrører vedligeholdelse samt snerydning kan kun anvendes til dette formål, medmindre en enig generalforsamling beslutter andet.

§5   Foreningens bestyrelse skal bestå af 5 eller 7 medlemmer.

Bestyrelsen råder over og er ansvarlig for foreningens midler i overensstemmelse med lovgivningen, nærværende vedtægter og de af generalforsamlingen vedtagne beslutninger.

Bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for et tidsrum af 2 år. Såfremt der på generalforsamlingen ikke kan vælges det fornødne antal bestyrelsesmedlemmer, har de faktisk valgte bestyrelsesmedlemmer sammen med den afgående bestyrelse efter almindelig flertalsbeslutning  ret til uden forudgående indkaldelse til ny generalforsamling at udpege det fornødne antal yderligere bestyrelsesmedlemmer blandt foreningens medlemmer, så bestyrelsen består af 5 eller 7 medlemmer.

Til bestyrelsen vælges 2 suppleanter, en 1. suppleant og en 2. suppleant. Suppleanterne vælges for 2 år af gangen. Indtræder en suppleant i stedet for et bestyrelsesmedlem, følger suppleanten bestyrelsesmedlemmets valgperiode.

Foreningen har 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Revisorerne vælges for 2 år af gangen. En revisor og revisorsuppleanten er på valg hvert år.

Der afgår henholdsvis 3 og 2 hhv. 4 og 3 bestyrelsesmedlemmer hvert år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer.

§6   Foreningen afholder generalforsamling hvert år i februar. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel.

Dagsordenen på generalforsamlingen skal indeholde mindst følgende punkter:

-        Valg af dirigent

-        Formandens beretning

-        Fremlæggelse af regnskabet

-        Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen)

-        Fastsættelse af kontingent

-        Præsentation af budget

-        Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 5 samt suppleant, revisor og revisorsuppleant

-        Eventuelt

Bestyrelsen kan vælge at tilføje yderligere punkter til dagsordenen.

§7   Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen finder det påkrævet, eller hvis mindst 20 medlemmer skriftligt anmoder bestyrelsen derom med angivelse af forhandlingsemne. I så fald skal den afholdes senest 1 måned efter, at anmodningen derom er fremsat.

§8   Både ordinær og ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtige, uanset de mødtes antal, og de forelagte sager afgøres i almindelighed ved simpelt stemmeflertal. Til forandring af vedtægterne eller vedtagelse af nye vedtægter kræves, at 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget. Hver husstand deltager med 1 stemme.

§9   Bestyrelsen holder møde så ofte, formanden finder anledning dertil, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Der føres protokol over alle forhandlinger.

§10   Foreningens regnskabsår er fra 1/1 - 31/12. Kassereren står for alle foreningens indtægter og foretager alle dens udbetalinger efter anvisning fra formanden. Over for pengeinstitutter tegnes foreningen af formanden sammen med kassereren.

§11   Skulle der komme forslag om ophævelse af foreningen, skal dette udtrykkeligt angives i indkaldelsen til generalforsamlingen. Til vedtagelse kræves, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer derfor.

Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, men 2/3 af de mødte ønsker sagen fremmet, skal der senest 1 måned efter indkaldes til ny generalforsamling. Denne er beslutningsdygtig ved simpelt stemmeflertal, uanset de mødtes antal. Ved evt. ophævelse af foreningen træffer generalforsamlingen bestemmelse om anvendelse af foreningens midler.

 

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 28. oktober 1978.

§§ 2 og 5 ændret i 1997

§§ 4, 5, 6 og 10 ændret den 25. oktober 2001

§§ 6 og 10 ændret den 24. oktober 2007

§§ 5 ændret den 27. februar 2012

§§ 6 ændret den 23. februar 2016

§§ 2 og 4 ændret den 20. februar 2017