Servitutter, byplanvedtægt og andre regler

På denne side finder du forskellige oplysninger om hvordan vi som grundejere skal opføre os. Det er selvfølgelig ikke servitutter og regler som skaber et godt naboskab, men det at tage hensyn til og respektere dine naboer og andre der færdes i kvarteret.

Regler for byggetilladelser
Du skal altid følge reglerne i bygningsreglementet, hvis du opfører bygninger uden byggetilladelse. Kan du ikke holde dig inden for reglerne her, skal du søge tilladelse eller dispensation hos Aarhus Kommune. Du må ikke begynde på arbejdet, før du har en tilladelse.

Udover bygningsreglementet kan der være bestemmelser i lokalplaner, byplanvedtægter, tinglysninger og deklarationer, der kan have indflydelse på dit byggeri. Hvis du ikke kan overholde alle bestemmelser, skal du også søge tilladelse eller dispensation. Det kan du læse mere om på kommunens hjemmeside.

Find reglerne i Bygningsreglementet

Tjek lokalplaner mv. på ois.dk

Regler for beskæring og klipning ved veje og stier
Følgende retningslinier skal følges af alle grundejere.
Beskæring ved veje og stier

Regler for snerydning
Følgende retningslinier skal følges af alle grundejere:
Snerydning
Bekendtgørelse fra kommunen om snerydning

Regler for at etablere, ændre eller nedlægge en overkørsel, overgang eller tilslutning
Hvis du ønsker at etablere, ændre eller nedlægge en overkørsel, overgang eller tilslutning, skal du søge om en tilladelse. Etablering af overkørslen betales af ejeren af ejendommen, og grundejeren skal selv kontakte en entreprenør til at udføre arbejdet.

Se vejledning til ansøgning på kommunens hjemmeside

Servitut og byplanvedtægt
Både servitutten og byplanvedtægten er bestemmelser som er gældende for ejendom og/eller matrikel i grundejerforeningens område.

Byplanvedtægt
Nedenstående byplanvedtægt er gældende for ejendommene i grundejerforeningens område.
Byplanvedtægt nr. 13

Servitut
Nedenstående servitut er tinglyst på langt de fleste matrikelnumre beliggende på private veje i grundejerforeningens område. Det er grundejerforeningen mål at alle matrikelnumre på de private veje skal have servitutten tinglyst. Servitutten sikre at også kommende ejere af ejendommen forbliver medlem af grundejerforeningen.


SERVITUT

Ejeren af nedennævnte matrikelnumre bestemmer herved med virkning fra nuværende og kommende ejere af ejendommen, at den pågældende har pligt til at være medlem af Grundejerforeningen Fuglebakken.

Påtaleberettiget i henhold til nærværende servitut er Grundejerforeningen Fuglebakken.

Med hensyn til de på ejendommene tinglyst servitutter og pantehæftelser, henvises til ejendommens blad i tingbogen.

Nærværende servitut vil være at forelægge for Århus Kommune til godkendelse i medfør af Kommuneplanlovens § 42. Nærværende servitut begæres tinglyst på nedenstående matrikelnumre: