Servitutter, byplanvedtægt og andre regler

På denne side finder du forskellige oplysninger om hvordan vi som grundejere skal opføre os. Det er selvfølgelig ikke servitutter og regler som skaber et godt naboskab, men det at tage hensyn til og respektere dine naboer og andre der færdes i kvarteret.

Regler for beskæring og klipning ved veje og stier
Følgende retningslinier skal følges af alle grundejere.
Beskæring ved veje og stier

Regler for snerydning
Følgende retningslinier skal følges af alle grundejere:
Snerydning
Bekendtgørelse fra kommunen om snerydning

Servitut og byplanvedtægt
Både servitutten og byplanvedtægten er bestemmelser som er gældende for ejendom og/eller matrikel i grundejerforeningens område.

Servitut
Nedenstående servitut er tinglyst på langt de fleste matrikelnumre beliggende på private veje i grundejerforeningens område. Det er grundejerforeningen mål at alle matrikelnumre på de private veje skal have servitutten tinglyst. Servitutten sikre at også kommende ejere af ejendommen forbliver medlem af grundejerforeningen.


SERVITUT

Ejeren af nedennævnte matrikelnumre bestemmer herved med virkning fra nuværende og kommende ejere af ejendommen, at den pågældende har pligt til at være medlem af Grundejerforeningen Fuglebakken.

Påtaleberettiget i henhold til nærværende servitut er Grundejerforeningen Fuglebakken.

Med hensyn til de på ejendommene tinglyst servitutter og pantehæftelser, henvises til ejendommens blad i tingbogen.

Nærværende servitut vil være at forelægge for Århus Kommune til godkendelse i medfør af Kommuneplanlovens § 42. Nærværende servitut begæres tinglyst på nedenstående matrikelnumre:


Byplanvedtægt
Nedenstående byplanvedtægt er gældende for ejendommene i grundejerforeningens område.
Byplanvedtægt nr. 13